Oktatás, képzés

A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban MSJJSZ)
Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság (OKB) a MSJJSZ elnökségének egyetértésével az ügyrendjét az alábbiak szerint határozza meg.
 
I. AZ ÜGYREND HATÁLYA
1) A OKB ügyrendje (továbbiakban: ügyrend) tárgyi hatálya kiterjed a az alapképzések (BA), mesterképzések (MA, Msc), valamint a korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) által meghatározott alapképzések, egyetemi és főiskolai-, kiegészítő alapképzések, továbbá szakirányú továbbképzések nappali, esti és levelező tagozatain, magyar és idegen nyelven tanulmányokat folytató MSJJSZ tagok tanulmányi- és vizsgaügyeire.
2) Az ügyrend személyi hatálya kiterjed továbbá valamennyi oktatóra, illetve  más szervezet oktatásban (pld.: OKJ) részt vevő- a MSJJSZ által kiküldött tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró munkatársaira.
 
II. Az OKB CÉLJA
Sportolói és oktatói számára biztosítani a zökkenőmentes oktatás és képzés szabályozás eljárási feltételeit.
 
III. Az OKB TAGJAI
1) Az OKB 1 elnök és 4 tagból áll, akik egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Tisztségüket a Közgyűlési felhatalmazásnak megfelelően, az alapszabályban meghatározott  időtartamban töltik be.
2) Az MSJJSZ elnökségi tagjai a OKB ülésein tanácsadóként részt vehetnek.
3) A OKB elnökét távollétében az OKB másik tagja helyettesítheti.
4) Az OKB ülésein tanácskozási joggal 1-1 fő részt vehet a MSJJSZ más bizottsága tagjai sorából.
 
IV. Az OKB TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a. A bizottság ülésein és  határozathozatalainak meghozatalában való részvétel
b. Észrevételek és javaslatok megtétele a bizottság működésével kapcsolatban
c. Javaslattétel a Oktatási Bizottság rendkívüli összehívására
d. A bizottság határozatainak és ajánlásainak megtartása, végrehajtása, ellenőrzése.
e. A bizottság tagjai tisztségükben újraválaszthatók
f. Az OKB tagjai önkéntesen lemondhatnak - a megválasztásukat követően bármikor- a bizottságbeli tagságukról.
 
V. Az OKB JOGKÖREI
Az OKB dönt:
a. A tag által kérelmezett, sportági szervezett képzésben történő részvétel engedélyezése, vagy elutasítására vonatkozó javaslatról;
b. Az oktatási-, és képzési éves, valamint stratégiai koncepció kidolgozásáról a MSJJSZ elnökségének történő jóváhagyásra történő benyújtásáról;
c. Minden az oktatással kapcsolatos felmérések kidolgozásáról és az oktatással kapcsolatos  igények felméréséről;
d. Az oktatási akkreditáció kidolgozásáról, módosításáról szóló javaslat előterjesztésére;
e. Az oktatási intézményekkel a kapcsolattartásról, az oktatók kiküldetéséről, az intézményekben folyó képzések ellenőrzéséről;
f. Az oktatói, edzői és szakedzői (vizsgáztatói) továbbképzések MSJJSZ belüli  ütemezéséről, tartalmáról és tervezéséről;
g. Más bizottságokban az oktatással összefüggő témákban javaslattal élhetnek;
h. Minden egyéb az OKB-ra tartozó kérdésekről.

VI. A OKB ÜLÉSEZÉSI ÉS HATÁROZATHOZATALI RENDJE, HATÁROZATKÉPESSÉG
1) A OKB félévente legalább egy alkalommal ülésezik. Az egyes ülések időpontját úgy kell meghatározni, hogy a tagok, vagy az elnökség kérelmében foglalt és az OKB döntési hatáskörébe tartozó ügyben született döntés a kérelem hozzá, vagy az elnökséghez történő érkezésétől számítva 30 napon belül a kérelmezővel közölhető legyen.
 2) Üléseit az elnök hívja össze az ülés tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal. Az ülés időpontjáról és tervezett napirendi pontjairól az OKB tagjait elektronikus úton, e-mail üzenet formájában értesíti.
3) Határozatképes, amennyiben tagjai közül legalább 3fő jelen van.
4) A döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén újra kell szavazni.
5) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés emlékeztetőjét, valamint a hozott határozatok listáját. A határozatok eredeti példányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Hangos jegyzőkönyv készíthető. Az elkészült jegyzőkönyvek a MSJJSZ honlapján közzétehetőek.
6) A OKB kikérheti a kérdésekben érintett intézetek vezetőinek véleményét
7) Ha döntésével az érintett szervezeti egységre kötelezettség hárul, csak a Közgyűlés, vagy felhatalmazással az elnökség dönthet.
8) A Oktatási Bizottság döntése ellen a MSJJSZ Elnökségéhez lehet fellebbezni, az érintett 15 napon belüli személyes eljárásával.
 
VII. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŐ HATÁROZATOK ÉS KÖZZÉTÉTELÜK
1) Az OKB nagyobb sportolói csoportokat, , vagy egyes irányzatokat érintő ügyekben általános érvényű döntésre tehet javaslatot az elnökség részére.
2) Az OKB döntését a MSJJSZ elnöksége  foglalhatja határozatba. A határozat tartalmazza a határozat számát, a döntéshozatal időpontját, az érintett sportolói csoportra vonatkozó adatokat valamint a döntéssel kapcsolatban tartalmazza a döntés szövegét.
3) A 2) bekezdése szerinti határozatot a döntéstől számított 30 napon belül a MSJJSZ honlapján közzé kell tenni.
 
VIII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
1) Jelen ügyrend a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Elnöksége egyetértésével került elfogadásra.
 2) Határozatszám: 2017/……….
3) Jelen Szabályzat 2017. szeptember 14-én lép hatályba.
Budapest, 2017.  szeptember 14.