Javasolt témafelvetések (napirendi pontok
 
 1. A 2017. évi taglétszám utáni 2400f Ft/fő befizetése, minden egyesületnek, tagszervezetnek. Befizetés határideje 2017.10.31.
 2. A 2017. évi licenc díj 6000Ft/fő, befizetéstől tekintsünk el? (igen/nem)
 3. A tagszervezeteket terhelő befizetési határidőről. Minden év március 15.
 4. A jövő évitől érvényes egyéni regisztrációs díj és licenc díj befizetésének időpontjáról. Befizetés javasolt határideje, az év első versenye.
 5. A díjbekérők kiküldése, tagdíjak beszedése, számlázás menete és felelős kijelölése.
 6. A pontos versenyzői és regisztrált tagok után mikor kor kell sportbiztosítást kötni, a 7/2017.(II.28) határozatunk alapján kötelességünk.
 
Határozat a 2017.10.11. elnökségi ülésről ( írásbeli szavazás)
1/ 2017. (10.11.) számú határozatot:
„Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatának megfelelve úgy dönt, hogy a 2017. évi taglétszám utáni 2400 Ft/fő befizetése, minden tagszervezetnek kötelező, a befizetés határideje 2017.10.31.”
Az elnökség 3 fő igen szavazat,  3 fő nem szavazat,  (1 fő nem szavazott ), ennél fogva a határozati javaslatot az elnökség nem fogadta el.
2/2017. (10.11.)  számú  határozatot:
„Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatát felülírva ügy dönt, hogy a korábban megállapított 6000Ft/fő versenyzői licenc díjtól 2017 évben is  tekintsünk el?” 
 
Az elnökség  6fő igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta , hogy a  2017. évi licenc díj 6000Ft/fő, befizetéstől tekintsünk el.
3/2017. (20.11.)  számú  határozatot:
„Az elnökség úgy dönt, hogy a tagszervezeteket terhelő befizetési határidő minden naptári év március 15. napja.”
 
Az elnökség 5 fő igen szavazattal 1 fő nem szavazat, (1 fő nem szavazott) ellenébe elfogadta, hogy a tagszervezetek minden év március 15. fizessék be az őket terhelő összegeket.
 
 
4/2017. (10.11.)számú  határozatot:
„Az elnökség úgy dönt, hogy az egyéni regisztrációs díj és versenyzői licenc díj befizetésének határideje legkésőbb az év első versenye.”
 
Az elnökség 4 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazat (1 fő nem szavazott) ellenében elfogadtat, hogy a jövő évitől érvényes egyéni regisztrációs díj és licenc díj befizetésének időpontja,  az év első versenye.
Az elnökség az 5-6 napirendről nem tudott határozatot hozni.
 
                                                                                  Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                                                                                 Főtitkár
Jóváhagyta:
Dr Gulyás Richárd Miklós
                 elnök
 
 
 A 2017. augusztus 23-i elnökségi ülés
napirendi pontjai és határozatai
 
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. 2017. II. félévi sportszakmai programok megtervezése, elfogadása
 3. Bizottságok feladatainak beszámolója, új feladatok tervezése
 4. Weboldal fejlesztése
 5. Szervezeti és működési rend kialakítására vonatkozó javaslatok.
 6. Egyebek
Az elnökség 1/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
 
Gulyás Richard elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. A jelenlévők jelenlétüket külön íven igazolják.
Gulyás Richard elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. A jelenlévők jelenlétüket külön íven igazolják.

Az elnökség 2/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Ügyrendi pontok előtt kocka Klára könyvvizsgáló, adószakértő bemutatkozik.
 
Határozat:: az elnökség úgy határozott, hogy Kocka Klárát gazdasági vezetői tevékenységgel megbízza hat hónap próbaidő betartásával, 2018. május 31-ig, a gazdasági év végéig a javadalmazással 10 000 Ft plusz áfa / Hónap.
Egyhangúlag, tartózkodás ellenszavazat nélkül
 
Az elnökség 3/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Egyúttal úgy határoz az elnökség, hogy a jelölőbizottság a jelölését előkészíti, és a gazdasági vezető választását a közgyűlés számára előkészíti. A jelölő bizottság elnöke a meghosszabbított mandátum alapján Muzsai István, két tagja Garamvölgyi Mihály és Gulyás Richard.
 
A jelölőbizottság 15 napon belül köteles a jelölést megnyitni és a szavazást az alapszabályban rögzítettek szerint előkészíteni.
 
Ellenszavazat tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadva.
 
Az elnökség 4/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Dénes felhívja figyelmet az integrált vállalatirányítási és számviteli rendszerek jelentőségére fel ajánlja, hogy a szakszövetség számára kér ezzel kapcsolatosan árajánlatot.
Az elnökség felhatalmazza ~Dénes elnökségi tagot , hogy kötelezettségvállalás nélkül szerezzem be leírást és árajánlatot egy integrált ügyviteli, vállalatirányítási rendszer adaptálása érdekében. Határidő 30 Nap.

Az elnökség 5/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Második napirendi pont: második félévi versenyek. Szeptember 30-án Domaszéken tartandó versenyre:
Az elnökség felhatalmazza a versenyeztetési bizottság elnökét, nagy Róbertet hogy két napon belül tudja meg, adottak-e a minimális tárgyi feltételek a már megkezdett szervezés befejezésére, verseny lebonyolítására.
Amennyiben Domaszéken a verseny nem valósítható meg, az elnökség kifejezi azon szándékát, hogy a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jászberényben szervezze meg a regionális versenyt. Megbízza Gulyás Richardot és Garamvölgyi Mihály, hogy négy napon belül tisztázza, Van-e alkalmas terem a versenyt megszervezésére.
Az elnökség megállapítja, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.
Az elnökség úgy határoz, tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúan, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.

Az elnökség 6/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az új szabály könyvenket elfogadja (Duo s Start A-B, Ne w Waza gi, e Waza No gi) A mai naptól hatályba lépnek ezek a szabálykönyvek.

Az elnökség 7/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy határoz egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, hogy a Duo Start A- B és a Ne Waza  nó gi versenyszámokat bevezeti mai naptól. Tekintettel arra, hogy tört év a hátralevő időszak, így ezekben rangsor pontot és magyar bajnoki címet a szakszövetség nem ítél meg 2017-ben.

Az elnökség 8/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy magyar bajnoki cím, csak azokban a versenyszámokban ítélhető oda versenyzőnek, melyekben nemzetközi kvalifikációra van lehetőség. Egyebekben kizárólag Kupa bajnoki cím ítélhet oda.

Az elnökség 9/2017. (VIII.23.) számú határozata:

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 2017 évi nemzetközi versenyek előkészítése, a versenyzők utaztatásának és elszállásolásának előkészítése, versenyeztetés a szövetségi kapitány, Spalovszky Csaba feladata.
 
Az elnökség 10/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy ~Dénes bírói bizottság elnökének írásbeli beszámolóját és szóbeli kiegészítését elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy az írásbeli beszámolót tegye közzé a honlapon.

Ezt követően Hullám Dénes távozott az elnökségi ülésről. A levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség a határozatképességét megőrizte, 7 főből 6 képviseltette magát.

Az elnökség 11/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy határozott egyhangúlag tartózkodás, ellenszavazat nélkül hogy a weboldalon működtetni kell egy határozatok menüpontot, és kötelezi a főtitkárt hogy az aktuális közgyűlési és elnökségi határozatokat töltse föl. Az eddig született határozatokat visszamenőleg tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 12/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és  tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a verseny bizottság elnökének, Nagy Róbertnek a beszámolóját elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy öt munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 13/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Kötelezi magát az elnökség, hogy az oktatási bizottság jelen ülésen megfogalmazott módosítási javaslataival egybe szerkesztett ügyrendjét az előterjesztéstől számított két munkanapon belül véleményezi. Az elfogadásáról az elnökség tagjai Írásbeli szavazással, egyszerű igen / nem jelöléssel szavaznak. A szabályzat az elfogadás napjától hatályos.

Az elnökség 14/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az oktatási bizottság által előterjesztett felmérést a főtitkár és az elnök kötelezettségévé teszi, hogy vese össze az ELVESZ által végzett Felméréssel, A beérkezéstől követő 15 munkanapon belül.
Az összevetést követően fennmaradt nyitott sport szakmai kérdéseket véleményeztesse az elnökség tagjaival, írásban történjék a szavazás, Öt munkanapon belül.
Szavazást követően a főtitkár kötelezettségévé teszi, hogy a felmérést a tagszervezetek felé 15 munkanapon belül kiküldje ki, a válaszokat pedig begyűjtse.

Az elnökség 15/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az oktatási bizottság kötelezettségévé teszi az elnökség, hogy a beérkezett válaszokat elemezze, összesítse és azok alapján készítsen javaslatot a további feladatokra A beérkezést követő 15 munkanapon belül.

Az elnökség 16/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Zábo Ákos oktatási bizottság elnökének a szakszövetség elnöke adjon meghatalmazást, hogy oktatási kérdésekben a Testnevelési  Egyetemen és más intézményekben, hivatalokban tárgyalási jogkörrel, kötelezettségvállalási lehetőség nélkül eljárjon.

Az elnökség 17/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az oktatási bizottság elnökének szóbeli beszámolóját elfogadja, azzal hogy öt munkanapon belül írásban vázlatosan tegye elérhetővé az elnökség tagjai számára. Utasítja a főtitkárt, hogy a beérkezéstől követő öt munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

Az elnökség 18/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy döntött, hogy kötelezi az oktatási bizottság elnökét, előzetesen egyeztessen a szervezőkkel, van-e a programfüzetben más szervezethez tartozó, vagy akár szakszövetség ez tartozó Jitsu szervezet, mely bemutatót tart a rendezvényen. Határidő 5 munkanap.

Az elnökség 19/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Elnökség kötelezi az elnököt, hogy tisztázza, az óbudai tagszervezet tart-e bemutatót az óbudai rendezvényen. Határidő öt munkanap.

Az elnökség 20/2017. (VIII.23.) számú határozata:

 Négyes számú napirendi pont, weboldal fejlesztése. Ziegler Csaba önként vállalta, hogy amennyiben hozzáférési jogosultságot kap, a jelenleg meglévő weboldalt átszerkeszti az egyes bizottságok igényeinek megfelelően.
Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy Ziegler Csaba megkapja a felhatalmazást a weboldal átszerkesztésére. Kötelezi egyben az elnököt, hogy intézkedjen a fejlesztőknél, hogy adminisztrációs jelszót kapjon.

Az elnökség 21/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Ziegler Csaba alelnök beszámolóját.

Az elnökség 22/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Spalovszky  Csaba szövetségi kapitány beszámolóját az első félévre vonatkozóan.
 
Az elnökség 23/2017. (VIII.23.) számú határozata:
 
Az elnökség tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a magyarországi Brazil Jitsu szövetség javaslatát a jutalmazásra vonatkozóan elfogadja.
 
Budapest, 2017.VIII.23.
                                                                                                                 Készítette: Garamvölgyi Mihály
                                                                                                                                                 főtitkár
Jóváhagyta: Dr Gulyás Richárd Miklós
                                 Elnök

A 2017. május 15-i elnökségi ülés
napirendi pontjai és határozatai
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. 2017. május 28-i közgyűlés előkészítése
 3. 2017. II. félévi sportszakmai programok megtervezése, elfogadása
 4. Nemzetközi kapcsolattartás
 5. Versenyeztetési rendszer tapasztalatai
 6. Bírói tevékenység
 7. Válogatott keret
 8. Média megjelenés
 9. Költségvetés tervezésével kapcsolatos kérdések 
 10. Edzőképzés
 11. Diákolimpia
 12. Sportágfejlesztési koncepció és program
 13. Sportnyilvántartások
 14. Bizottságok tevékenységének megvitatása
Egyebek
 
Az elnökség 1/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Spalovszky Csabát és Csomós Dánielt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.
 
A jelenlévők hozzájárulnak a hangfelvételhez
 
Az elnökség 2/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontokat.
 
Az elnökség 3/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az alapszabályba a bírók minősítése, versenyzők minősítése, edzők minősítése kerül bele.
 
Az elnökség 4/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a „VERSENY- ÉS KVALIFIKÁCIÓS ALAP” létrehozását azzal, hogy a versenyt szervező egyesületek az MSJJSZ részére előre meghatározott összeget fizetnek be minden egyes nevező után, melyért ellenszolgáltatást kapnak. A befizetendő összeg nagysága függ a verseny jellegétől (régiós, országos, nemzetközi stb.), valamint az indulók létszámától. Az MSJJSZ és a versenyt szervező egyesület között szerződés készül.

Az elnökség 5/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy Ziegler Csabát delegálják a „Ju-jitsu Representative International Committee” tárgyalásaira.
 
Az elnökség 6/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a külföldi versenyeken elért eredmények a magyar ranglista pontban nem kerülnek beszámításra. Egy, a legjobb külföldi eredmény számít bele, csak a minősítésbe.
 
Az elnökség 7/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják, Spalovszky Csaba szövetségi mb. kapitány válogatott építési koncepcióját.
 
Az elnökség 8/2017. (V.15.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az EMMI részére előterjesztett éves költségvetést utólag elfogadják.

A 2017.02.28-i  elnökségi ülés
határozatai és napirendi pontjai
 
 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Elnökségi tagok beszámolója a 2016 évben végzett tevékenységükről
 4. 2017. évi szakmai programok megtervezése, elfogadása (bizottságonként)
 5. 2017 évi kvalifikációs, minősítési és versenyeztetési rendszer
 6. Nemzetközi és média kapcsolatok
 7. Gazdálkodással kapcsolatos kérdések
 8. Informatikai és nyilvántartási feladatok
 9. Szervezeti és működési elvek
 10. Edzőképzés
 11. Diákolimpia
 12. Sportágfejlesztési koncepció és program
 13. Sportnyilvántartások
 14. Sportbiztosítás
 15. Bizottságok tevékenységének megvitatása
 16. Közgyűlés előkészítése
 17. Személyi kérdések, Jelölő Bizottság megválasztása
 18. Bizottságok éves munkatervének megvitatása
 19. Egyebek
Az elnökség 1/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Múzsa Istvánt és Dr. Nagy-Hinst Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.
 
Az elnökség 2/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadták a napirendi pontok tárgyalását.
 
Az elnökség 3/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadták dr. Gulyás Richárd elnök beszámolóját.
 
Az elnökség 4/2017. (II.28.) számú határozata:
 
2017. február 18. át követő 15. napig, legkésőbb március 06. napjáig minden bizottság dolgozza ki a 2017. évi szakmai programját és erről írásbeli szavazással döntenek a tagszervezetek.
 
Az elnökség 5/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a nemzetközi kvalifikációs és versenyrendszert implementálja a magyar viszonyokra és e szerint fog működni a 2017. évi verseny évben.
 
Az elnökség 6/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárd elnök a 2017. évi költségvetési tervezetet készítse el legkésőbb március 06. napjára.
 
Az elnökség 7/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség úgy döntött egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), hogy a rendszer élesítését követően 30 napon belül minden tagszervezetnek fel kell vinnie az összes tagját.
 
Az elnökség egyhangú határozatot hozott továbbá, hogy több szintje lesz a regisztrációnak 2.400.- Ft/év, amiért kap egy sportbiztosítást és nyilván van tartva. 6.000.- Ft/év versenyzői licence, amiben emelt biztosítás van és a Budo-Pass. 
 
Az elnökség 8/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a szervezet és működési szabályzat alapját képező, bizottsági működés tervezetét a bizottságok március 15. napjáig megküldik.
 
Az elnökség 9/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy az elnök a főtitkárral a beérkezett javaslatok alapján leteszi az SZMSZ egybe szerkesztett javaslatát március 30. napjáig.
 
Az elnökség 10/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség elfogadta a fent nevezett szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések határidejét, amely március 15. illetve 30. napja. 
 
Az elnökség 11/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a felügyelőbizottságnak március 30. napjáig le kell tenni az ügyrendjét és az éves ellenőrzési munkatervét.
 
Az elnökség 12/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadták, hogy dr. Gulyás Richárd május 30. napjáig elkészíti az etikai szabályzat tervezetét.
 
 
Az elnökség 13/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Oktatási bizottságok vonatkozásában tisztújítás lesz, mert nem működik. Jelölőbizottság feladatául meghatározzuk, hogy elvonatkozásban a szükséges lépéseket tegye meg.
 
 
Az elnökség 14/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség felhatalmazza Spalovszky Csabát, hogy tárgyalási jogkörrel vegye föl a kapcsolatot az országos diákolimpiai szövetséggel, hogy tisztázzon minden feltételt, és 2018-ban sikerrel tudjunk pályázni a diákolimpia rendezésére.
 
 
Az elnökség 15/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy 2017. május 30. napjáig az elnökség kidolgozza a sportágfejlesztési koncepciót és programot.
 
 
Az elnökség 16/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a fent nevezett feltételekkel a jelenlévők elfogadták a sportbiztosítást. Dr. Gulyás Richárd megkapja a felhatalmazást, hogy tárgyaljon a biztosítókkal ezzel kapcsolatban és szerződést kössön, ha teljesülnek a feltételek.
 
 
Az elnökség 17/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a bizottságok munkájának megvitatása az SZMSZ javaslatok beérkezése után fog megtörténni, egy későbbi alkalommal.
 
 
Az elnökség 18/2017. (II.28.) számú határozata:
 
A jelenlévők elfogadják, hogy a 2016-os beszámolót írásban, és a 2017-es évre a tervezeteket elkészítik legkésőbb március 30. napjáig.
 
 
Az elnökség 19/2017. (II.28.) számú határozata:
 
Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a jelölő bizottság elnökének megválasztják Muzsai Istvánt, két tagnak Garamvölgyi Mihályt és dr. Gulyás Richárdot.