Versenybizottság

A Versenyeztetési Bizottság a Szakszövetség egyik állandó sportszakmai bizottsága. Feladata a versenyek szervezése és összehangolása, versenynaptár elkészítése, a versenyt szervező tagszervezetek szakmai támogatása.

Részlet az Alapszabályból:

"29. §  (1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre egyszerű szótöbbséggel. Az állandó bizottságok elnökét és tagjait a közgyűlés, az ideiglenes bizottságok elnökét és tagjait az elnökség választja meg egyszerű szótöbbséggel.
(2) A bizottságok hatáskörét és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott szabályzatok, illetve saját ügyrendjük határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek.
(3) A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok ülésére szükség esetén meg kell hívni a Szakszövetség elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát.
(5) Az Elnökség állandó bizottságai:
 1. Versenybizottság: irányítja a versenyszervezési munkát, felelős a versenynaptár kialakításáért, koordinálja a versenyrendszer továbbfejlesztését, kiadja a szabálykönyvet és a versenyszervezési szabályzatot
 2. Bírói Bizottság: irányítja a bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési rendszerét, szervezi a minősítési vizsgákat
 3. Minősítési bizottság: nyilvántartja a Szakszövetség minősített versenyzőit, meghatározza a minősítési szinteket, illetve minősíti a versenyzőket."

Részlet a Bírói Bizottság működési szabályzatából:
 

"A versenyek előkészítése
I.Technikai előkészítés

A létesítmények előkészítése:
 • A verseny biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése a szervező kötelezettsége. (küzdőtér, öltözők, egészségügyi helyiség, bemelegítés célját szolgáló helyiség, hangosítás, okmányok, stb.) A küzdőtér kialakításánál figyelembe kell venni az oda kiírt versenyszámot, annak megfelelően kell a területet védőszőnyeggel, a bírók részére székkel és a bírói munka végzéséhez szükséges eszközökkel ellátni. A versenyterületek 6x6 méteresek, illetve 8x8 méteresek lehetnek. Több küzdőtér esetében azok egymástól 3 méter távolságra kell elhelyezni.
 • A küzdőtér és a nézőtér elválasztása palánkkal, vagy jelzőszalaggal történjen, úgy hogy a nézőtér és a versenyterület között minimum 3 méter távolság legyen, ahová a nézők nem léphetnek be.
 • Az öltözőkben tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani a versenyzők számára. Az öltözőket nemek szerint különállóan kell kijelölni. A bírók részére lehetőség szerint kell önálló öltözőt biztosítani.
 • A bemelegítésre szolgáló helyet úgy kell kijelölni, hogy az a küzdőtértől és a nézőtértől is elválasztott legyen.
 • A verseny lebonyolításához szükséges eszközök biztosítása (pontozólapok, összesítők, stopperóra, oklevelek, érmek, kupák, íróeszközök, jelzőszalagok stb.) a versenyszervező feladata.
 • A versenyek megrendezését csak egészségügyi biztosítás megléte esetén lehet megkezdeni. Az ehhez szükséges terület kijelölése, a személyzet biztosítása a versenyszervező feladata.
 • A versenyekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a verseny dátumát, helyét, a verseny eredményeit. A versenyjegyzőkönyvet a szervezőnek kell elkészíteni, és hitelesítetni kell a főbíróval.

  Értesítések, meghívók, előzetes nevezések előkészítése
 • A versenyek fajtájáról és kiírásáról a szövetség vezetősége dönt, megjelölve a lebonyolítással megbízott szervező személyét.
 • A szervező feladata elkészíteni a versenykiírást (értesítőt, meghívót), melynek tartalmaznia kell az alábbi információkat: a verseny neve, kezdési időpontja, helye, fajtája, a szervező neve, értesítési címe, telefonszáma, a nevezési díj, belépődíj, a versenyen indított divíziók, díjazás, a nevezések beérkezésének határideje.
 • A versenykiíráshoz csatolni kell a nevezési lapot, melyet a versenyszámok megjelölésével kell elkészíteni."
Versenybizottság