Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság felügyeli és ellenőrzi a Szakszövetség gazdálkodásának és pénzkezelésének törvényességét, célszerűségét és szakszerűségét.  

Részlet az Alapszabályból:

"28. § (1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és kettő tagból álló, a sportágban járatos jogi, pénzügyi-számviteli képesítésű személyekből Felügyelő Bizottságot választ.

(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló vagy ott gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki a Szakszövetség elnökségének tagjával, illetőleg az ott gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak, a képviseleti és ügyintéző szervek vezetőinek és tagjainak – a Ptk. szerinti értelmezésben – közeli hozzátartozói.

(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátására külső szakembereket is igénybe vehet.

(4) Munkarendjét, ellenőrzési rendjét a bizottság maga határozza meg.

(5) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség elnökségét tájékoztatja.

(6) A Felügyelő Bizottság feladatai:
 1. a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
 2. a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
 3. a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
 4. az éves gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálata, előzetes írásbeli jelentést készít a pénzügyi beszámolóhoz és a pénzügyi tervhez a közgyűlésre,
 5. a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
 6. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
 7. a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
 8. a Szakszövetség tagjainak érdekvédelme.
 
(7) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, a testületi üléseken részt venni. A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

(8) Az ellenőrzések megkezdéséről, annak eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke az elnökséget írásban tájékoztatja Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

(9) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását.

(10) A Felügyelő Bizottság jogosítványait és kötelezettségeit az érvényes jogszabályok határozzák meg, és tevékenységéről a bizottság elnöke a Szakszövetség közgyűlésének köteles írásban beszámolni.

(11) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 1. a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
 2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
12) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

13) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(14) A Felügyelő Bizottság működésének legfontosabb szabályai:
 1. A Felügyelő Bizottság az elfogadott ügyrendje alapján működik.
 2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
 3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásos meghívóval, a meghívónak az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal postára kell kerülnie.
 4. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti le.
 5. A Felügyelő Bizottság határozatai akkor tekinthetők elfogadottnak, ha legalább két tag megszavazza.
 6. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mind három tagja jelen van.
 7. A Felügyelő Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg, attól eltérő napirendi pont felvételére csak akkor kerülhet sor, ha a felvételével a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja egyetért.
 8. A Felügyelő Bizottság évente legalább három alkalommal ülésezik.
 9. A Felügyelő Bizottság működésére az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az elnökség működtetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."
Felügyelő bizottság