Bírói bizottság


A Bírói Bizottság a Szakszövetség egyik állandó sportszakmai bizottsága. Feladata a bírók képzésének, delegálásának és tevékenységük szervezése, összehangolása.

Részlet az Alapszabályból:

"29. §  (1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre egyszerű szótöbbséggel. Az állandó bizottságok elnökét és tagjait a közgyűlés, az ideiglenes bizottságok elnökét és tagjait az elnökség választja meg egyszerű szótöbbséggel.
(2) A bizottságok hatáskörét és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott szabályzatok, illetve saját ügyrendjük határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek.
(3) A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok ülésére szükség esetén meg kell hívni a Szakszövetség elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát.
(5) Az Elnökség állandó bizottságai:
 1. Versenybizottság: irányítja a versenyszervezési munkát, felelős a versenynaptár kialakításáért, koordinálja a versenyrendszer továbbfejlesztését, kiadja a szabálykönyvet és a versenyszervezési szabályzatot
 2. Bírói Bizottság: irányítja a bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési rendszerét, szervezi a minősítési vizsgákat
 3. Minősítési bizottság: nyilvántartja a Szakszövetség minősített versenyzőit, meghatározza a minősítési szinteket, illetve minősíti a versenyzőket."

Részlet a Bírói Bizottság működési szabályzatából:

"A bizottság a versenyek lebonyolítása érdekében bírói testületet hoz létre, valamint meghatározza a bíráskodás főbb szabályait.
 • A Magyar Sport-jitsu Szövetség versenyein bíró lehet, aki a szervezethez tartozó egyesületek valamelyikének igazolt tagja, és l. kyu fokozattal, vagy mester fokozattal rendelkezik.
 • Országos verseny rendezésekor a bírók személyére a szövetséghez tartozó egyesületek tehetnek javaslatot, melyet a szervező fogad el. A verseny főbíróját a szövetség jelöli ki a verseny kiírásakor.
 • A bírókat a verseny megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban tájékoztatni kell a verseny szabályairól. A tájékoztatás a verseny főbírójának kötelessége.
 • A verseny megnyitása előtt a vezetőbírónak bírói értekezletet kell tartania, ahol ismételten át kell beszélni a bíráskodás szabályait, valamint a döntéshez szükséges szempontokat.
 • A bírók képzését, továbbképzését a bírói bizottság hajtja végre évente egy alkalommal.
 • A bírók öltözetét a vezetőbíró határozza meg.
 • A bírók maradjanak mindig semlegesek, és részrehajlás nélkül a szakmai szempontok figyelembevételével hozzák meg döntésüket.
 • Amennyiben a bíró sérelmezi, hogy a versenyző, vagy edzője részéről tiszteletlen magatartást észlel, a vezető bíró köteles figyelmeztetni a sérelem elkövetőjét. Ismételt, vagy durva fegyelemsértés esetén a versenyző a versenyből a főbíró döntése alapján kizárható.
 • A bírói döntést a vezető bíró felszólítására a bírónak meg kell indokolnia.
 • A vezetőbíró a bírói indoklást döntésénél figyelembe veheti, vagy figyelmen kívül hagyhatja.
 • A vezetőbíró döntése ellen óvás nyújtható be írásban, melynek szabályait a kiírásban rögzíteni kell.
 • Az óvást a vezetőbíró és a verseny szervezője fogadja, vagy elutasítja. A kihirdetett döntés ez után végleges."
Bírói bizottság